Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom nákupného web portálu www.agilesport.sk je spoločnosť Agile Sport s.r.o., B.Bartóka 1057/9, 979 01 Rimavská Sobota, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15147/S, IČO:44286694, DIČ:2022656295, IČ DPH:SK2022656295 ( ďalej ako "predávajúci"). Prostredníctvom stránky agilesport.sk má osoba (ďalej "kupujúci") možnosť prezerať si ponuku a súčasne, v prípade záujmu môže za podmienok určených týmito obchodnými podmienkami (ďalej "OP") z prezentovanej ponuky tovar zakúpiť.

1.2 Tieto OP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý svojou objednávkou prejaví záujem zakúpiť prostredníctvom web stránky agilesport.sk tovar z prezentovanej ponuky. Tieto právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe, dodávke a prípadnej reklamácii sa v závislosti od ich obsahu primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR najmä Občianského zákonníka SR.

1.3 Ponuka tovarov prezentovaná na nákupnom portáli predávajúceho je vytvorená z reálnych skladových zásob, s ktorými predávajúci disponuje. Niektoré údaje, (najmä dostupnosť) nie sú aktualizované online v každom okamihu, preto je nutné po prijatí objednávky tento údaj fyzicky preveriť. V praxi to znamená, že email, ktorý systém automaticky po prijatí objednávky vygeneruje a pridelí jej príslušné kódové číslo je možné považovať za prijatie objednávky a nie za jej potvrdenie/akceptáciu. Po fyzickom preverení dostupnosti nasleduje potvrdenie/akceptácie (a tým vzniká právny vzťah madzi predávajúcim a kupujúcim), alebo zamietnutie z titulu nedostupnosti/vypredania tovaru. Preverenie dostupnosti objednaného tovaru a následnú akceptáciu objednávky predávajúci vykoná do 24 hodín (v pracovných dňoch) po obdržaní objednávky.    

1.4 Adresa elektronickej pošty predávajúceho: eshop@agilesport.sk, bankové spojenie: VÚB R.Sobota č.ú. 2491176754/0200, telefónne číslo: 047 5011020, prevázková doba: 9°° - 16°° okrem soboty, nedele a sviatkov.

2. Kúpna zmluva, objednávanie tovaru

2.1 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na nákupnom portáli www.agilesport.sk, uzatvorená v zmysle utanovení týchto OP.

2.2 Elektronicky odoslaná objednávka tovaru zo strany kupujúceho je považovaná za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky (v zmysle ust. 1.3 OP) zaslaním emailovej správy kupujúcemu, v ktorej uvedie príslušné kódové číslo objednávky s potvrdením/akceptáciou. V prípade, keď objednávka kupujúceho obsahuje viac položiek, z ktorých niektorú predávajúci nie je schopný akceptovať z titulu nedostupnosti (tj. objednaná položka bola vypredaná pred aktualizáciou zásob), kupujúci o tejto skutočnosti bude informovaný telefonicky alebo emailom ešte pred čiastočnou akceptáciou objednávky. Kupujúci má možnosť s takouto zmenou svojej objednávky súhlasiť alebo ju celú zrušiť.

2.3 Kupujúci svoju objednávku môže bez udania dôvodu kedykoľvek zrušiť v čase od prijatia do jej akceptácie predávajúcim. Takéto svoje rozhodnutie kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu emailom s uvedením kódového čísla objednávky. 

2.4 Kupujúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy v čase od akceptácie svojej objednávky predávajúcim až do doručenia tovaru s tým, že je povinný znášať náklady už realizovanej dopravy a náklady doručovania tovaru.

2.5 Z uzatvorenej kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu dodať a plniť povinnosti podľa týchto OP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa týchto OP.

2.6 Kúpa tovaru sa realizuje vystavením a odoslaním objednávky kupujúcim prostredníctvom stránky www.agilesport.sk. Proces tvorby objednávky pozostáva zo štyroch krokov:» Nákupný košík« (s tovarom, ktorý si kupujúci vybere z ponuky),» Zákazník« (kontaktné údaje a fakturačná adresa kupujúceho), » Doprava a platba« (voľba spôsobu dopravy a platby), » Zhrnutie« (obsah objednávky vrátane konečnej čiastky, ktorú kupujúci po akceptácii predávajúcim za svoju objednávku má zaplatiť). Proces objednávania sa dovrší s kliknutím na "zaslanie objednávky".

3. Dodanie tovaru 

3.1 Predávajúci ponúka tovar zo svojich reálne existujúcich skladových zásob, s variantou dostupnosti "Skladom". V takýchto štandardných prípadoch predávajúci vybavuje akceptované objednávky do 0 až 3 dni v závislosti od voľby dodania kupujúcim.

3.2 Predávajúci ponúka nasledovné možnosti voľby dodania tovaru: a) osobný odber, b) doručovateľská služba Direct Parcel Distribution SK, (ďalej DPD), c) Zásielkovňa SK.

3.3 Osobný odber tovaru je možné realizovať ihneď po akceptácii objednávky v  kamenných obchodoch: Agile Sport, Malohontská 2594, Rimavská Sobota alebo Agile Sport, Jókaiho 25, Lučenec. V prípade voľby osobného odberu je nutné nahlásiť predávajúcemu, alebo uviesť do poznámok objednávky miesto a termín, kde a kedy chce kupujúci osobný odber zrealizovať. Doba medzi akceptáciou objednávky a uskutočnením osobného odberu nemôže byť dlhšia ako 2 dni. Po márnom uplynutí tejto lehoty kúpna zmluva stáva neplatnou a predávajúci zruší rezervovanie tovaru. 

3.4 V prípade voľby DPD je štandardná doba doručovania tovaru 24 hodín, po akceptácii objednávky. Akceptácia/potvrdenie sa uskutoční telefonicky príp. sms alebo mailovou správou. Pri doručovaní prostredníctvom DPD je predávajúci alebo zamestnanec DPD oprávnený avizovať dodávku tovaru kupujúcemu emailom, sms alebo telefonicky. Kupujúci súhlasí s tým, aby  jeho kontaktné údaje predávajúci poskytol doručovateľskej službe za účelom dohody miesta a času doručenia tovaru. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného/dohodnutého doručenia tovaru.

3.5 V prípade voľby Zásielkovne je štandardná doba doručovania tovaru 24-48 hodín, po akceptácii objednávky. . Kupujúci súhlasí s tým, aby  jeho kontaktné údaje predávajúci poskytol Zásielkovne za účelom avizácie o uložení a pripravenosti zásielky k prevzatiu.

3.6 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú v objednávke a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Kupujúci pri preberaní tovaru sa preukáže dokladom svojej totožnosti a potvrdením/akceptáciou predmetnej objednávky. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez súhlasu predávajúceho. Doručovateľ tovaru (prípadne personál v kamennom obchode)  je oprávnený u preberarúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim, a či je oprávnená prevziať tovar. Takýto postup je nevyhnutný v prípade platby na účet predávajúceho.

V prípade Zásielkovne kupujúci dostane sms alebo mailovou správou heslo, ktoré ho oprávňuje prevziať zásielku bez preukázania totožnosti.

3.7 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade zistenia akéhokoľvek zjavného poškodenia obalu kupujúci skontroluje aj neporušenosť a kompletnosť obsahu. Ak je aj obsah zásielky poškodený alebo nekompletný kupujúci je povinný túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom dokumente a následne o tom informovať predávajúceho. Ak kupujúci pri prevzatí zásielky neuvedie žiadne námietky do preberajúceho protokolu predpokladá sa, že tovar bol doručený v poriadku, bez poškodenia a kompletný.

3.7 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena v plnej výške podľa akceptovanej objednávky. V opačnom prípade je predávajúci (resp. doručovateľ  alebo personál v kamennom obchode) oprávnený nevydať tovar a predávajúci v takomto prípade nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške.

3.8 Ceny za doručenie objednaného tovaru pre kupujúceho podľa týchto OP sú stanovené nasledovne:  

a) osobný odber = 0 €,   

b) doručovateľská služba DPD:

 • pri objednávkach do 99 € = cena prepravného a balného 3,90 ,
 • pri objednávkach nad 99 € = cena prepravného a balného 0 €,  

 

c) Zásielkovňa

 • pri objednávkach do 99 € = cena poštovného a balného 2,30 €,
 • pri objednávkach nad 99 € = poštovné a balné hradí predávajúci.

3.9 Predávajúci má právo jednostranne podľa vlastného uváženia, určiť  minimálnu hodnotu objednávky ako aj hodnotu objednávky, nad ktorou výdavky súvisiace s doručovaním tovaru preberá na seba. 

4. Platba

4.1 Predávajúci poskytuje nasledovné možnosti platieb:  

a) hotovosť - v kombinácii s dodaním osobný odber, DPD dobierka, Zásielkovňa dobierka 

b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho - v tomto prípade sa považuje platba za uskutočnenú v momente pripísania čiastky v plnej výške na účet predávajúceho, 

c) prostredníctvom platobnej brány GoPay.

4.1.1 Cenové tarify za dobierky:

 • DPD :  1 €
 • Zásielkovňa : 0,6 €

 

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1 Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy: Podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovom predaji má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného zákona, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť nepoškodený, nepoužívaný (bez známok opotrebenia). v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom, ktoré boli súčasťou dodávky ako napr. vysačky, náhradné šnúrky a pod.

5.2 Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a pokiaľ je v vporiadku a komletný, schopný ďalšieho predaja vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet kupujúceho do 7 dní.

5.3 V prípade vrátenia tovaru kupujúcim v pozmenenom stave, poškodený, zašpinený alebo bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.

5.4 Adresa na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle zákona č.108/2000 Z.z. je: Agile Sport s.r.o. - Eshop, Malohontská 2594, 979 01 Rimavská Sobota.

5.5 Zásielka s vráteným tovarom pre bezproblémové a rýchle vybavenie má obsahovať : a) tovar nepoužívaný, nepoškodený v originálnom balení,  b) všetky príslušenstvá  a komponenty (výsačky, náhradné šnúrky, vymeniteľné vložky do kopačiek a pod),  ktoré kupujúci prevzal s tovarom, c)  vyplnený formulár vrátenia tovaru s uvedením bankového spojenia kupujúceho.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov, kupujúci udeľuje odoslaním objednávky alebo registrácie súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočnených nákupoch v iformačnom systéme predávajúceho.

6.2 Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú s tým, že kupujúci svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu predávajúceho, tj. info@agilesport.sk, alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu (bod č. 5.4)  predávajúceho.

6.3 Súhlas je poskytovaný na účely zavedenia vzájomných zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim, na spracovanie a evidenciu objednávok a na realizáciu dodávky objednaného tovaru.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadné osobné údaje kupujúceho ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho (meno, adresa a telefonný kontakt) nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

6.5 Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.

7. Zasielanie newsletterov  o novinkách a akciách

7.1 V Slovenskej republike v zmysle príslušných ustanovení zákonov č.147/2001 Z.z. o reklame a č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach v platnom znení rozosielanie newsletterov je možné výhradne so súhlasom adresáta, pričom nemožno súhlas spojiť s iným úkonom. V súlade s vyššie uvedenými zákonmi kupujúci má možnosť pri procese objednávania tovaru alebo pri registrácii rozhodnúť prostredníctvom zaškrtávajúceho okienka vysloviť / nevysloviť svoj súhlas k zasielaniu newsletterov.

7.2 Kupujúci svoj súhlas k zasielaniu newsletterov môže kedykoľvek zrušiť zaslaním písomného oznámenia o zrušení, na kontaktnú emailovú adresu predávajúceho.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje, že počet zaslaných newsletterov kupujúcemu v priemere na mesiac neprekročí 2 ks.

8. Reklamačný poriadok, prevencia, záručné podmienky

8.1 Pri vývere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám kupujúceho. Pred zakúpením výrobku je nutné brať do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

8.2 Počas celej doby používania tovaru je nutné, aby bola venovaná dostatočná pozornosť základným pravidlám používania nakúpeného tovaru. Je potrebné sa vyvarovať faktorom nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, (napr. používanie výrobku k nevhodnému účelu).

8.3 Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu a plnej fukčnosti tovaru je jeho pravidelná údržba. Nedostatočná alebo nesprávna údržba tovaru v podstatnej miere skracuje jeho životnosť alebo znižuje jeho funkčnosť. Informácie o správnom ošetrovaní a údržbe sú súčasťou tovaru, napr. u textiného tovaru alebo osobitne, napr. prostredníctvom záručného listu na obuv.

8.4 Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom a pravidelnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

8.5 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a prezentáciou tovaru popisujúce jeho vlastnosti, účel a akosť.

8.6 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi SR štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.7 Ak sa vyskytne na tovare v záručnej dobe chyba, má kupujúci právo tuto chybu reklamovať.

8.8 Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorej príčinou je použitie nekvalitného, vadného materiálu, alebo nedodržanie technologických postupov pri výrobe. Tieto chyby sa spravidla prejavia už po krátkom používaní tovaru.

8.9 Za chybu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

8.10 Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba potrebná k odbornému pusúdeniu chyby.

8.11 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a posúdeniu nebránia obecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený zbavený všetkých nečistôt, a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.

8.12 Predávajúci po obdržaní reklamácie vydá kupújúcemu potvrdenie o jej zaevidovaní a informuje o spôsobe riešenia ako aj o ďalších postupoch reklamačného konania.

8.13 Reklamácia kupujúceho vrátane odstránenia chyby je vybavovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Predávajúci môže v odôvodnených prípadoch s kupujúcim dohodnúť lehotu dlhšiu.

8.14 V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.15 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.

8.16 V prípade chyby odstránitelnej má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ chyba nebola odstránená v zákonom stanovenej lehote tj. 30 dní.

8.17 Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu kupujúci má právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.18 Neodstrániteľná chyba je taká, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým  rozhodným okolnostiam.

8.19 V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, a kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku a dĺžke jeho užívania.

8.19 Kupujúci v prípade osobného kontaktu je povinný po ukončení reklamačného konania si prevziať predmet reklamácie, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou za nový tovar alebo zamietnutím. Ak tak neurobí, predávajúci je oprávnený mesiac po ukončení reklamačného konania uplatniť si voči kupujúcemu primerané náhklady za skladovanie a po 6 mesiacoch predmet reklamácie zlikvidovať.

8.20 Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru je: Agile Sport s.r.o. - Eshop, Hlavné nám. č16/36, 979 01 Rimavská Sobota. Spolu s reklamovaným tovarom je nutné zaslať aj vyplnený reklamačný formulár .

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@agilesport.sk  
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

10. Záverečné ustanovenia

9.1 Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

9.2 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov.

9.3 Kupujúci je oprávnený a tieto OP mu umožňujú podstatné náležitosti zmluvy reprodukovať a archivovať.

9.4 OP zverejnené na internetovej stránke predávajúceho sú platné pre obidvoch účastníkov zmluvného vzťahu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich zrušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na už existujúce kúpne zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase ich uzatvorenia.

9.6 Kupujúci potvrdzuje, že pred zaslaním svojej objednávky, alebo vykonaním registrácie sa zoznámil a súhlasí s týmito OP.

9.7 Dozorný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať dohľad nad činnosťou predávajúceho je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre banskobystický kraj so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.5.2016 a vzťahujú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál agilesport.sk po tomto termíne.

 

 

 

 

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.